Orzeczenie o niepełnosprawności

Szczegółowo orzekanie o niepełnosprawności reguluje Rozporządzenie dotyczące orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Wypełnić należy wniosek pobrany z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie, dołączyć ksero dokumentacji medycznej (zaświadczeń o stanie zdrowia wraz z chorobami towarzyszącymi, wypisów ze szpitala, pobytów w sanatorium, itp.)

W przypadku niezadowalającej decyzji (stopień okresowy trzeba cały czas przedłużać) korzystamy z drogi odwoławczej. Odwołanie od niekorzystnego orzeczenia Powiatowego Zespołu (przykład dla woj. mazowieckiego) wnosimy do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 03-707 Warszawa ul. Floriańska 10 za pośrednictwem Powiatowego Zespołu. Piszemy dokładnie z czym się nie zgadzamy (rodzaj stopnia niepełnosprawności czy okres na jaki jest wydany, ewentualnie z pozostałymi wskazaniami- gdzieś tam może tkwić "haczyk") i dlaczego (dołączamy kopie możliwie obszernej dokumentacji medycznej). Naświetlamy możliwie źle stan zdrowia. W przeciągu m-ca, czy dwóch Wojewódzki Zespół wzywa na komisję. Należy się stawić, podczas badania nie popisywać sprawnością fizyczną. Wojewódzki Zespół po ok. 2 tyg. przesyła nowe orzeczenie, które najprawdopodobniej w jakimś szczególe podważy poprzednie, nie zmieniając jego istoty.

Należy wtedy odwołać się, za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu, zgodnie z pouczeniem, do SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY PRAGI VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Al. Solidarności 127 00-951 Warszawa.
Powtarzamy poprzednie odwołanie, zmieniając nagłówek, dołączając ew. xero dokumentacji medycznej. Należy występować o możliwie największy rodzaj niepełnosprawności (znaczny) na możliwie najdłuższy okres (stałe).


Pamiętać należy, że np. do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego uprawia nas już stopień umiarkowany, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. Przy znacznym bez ograniczeń. Uwaga: Możliwe jest przedłożenia płatnikowi (Ośrodkowi Pomocy Społecznej albo pracodawcy) wniosku o ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego jednocześnie ze złożeniem wniosku o ustalenie niepełnosprawności - za datę zgłoszenia wniosku o zasiłek przyjmuje się dzień złożenia wniosku w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, pod warunkiem dostarczenia płatnikowi orzeczenia o niepełnosprawności w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się tego orzeczenia. Gdy zaś wniosek o zasiłek został złożony po upływie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia - zasiłek należy się za miesiąc wstecz. Więcej o zasiłkach pielęgnacyjnych w Ustawie o świadczeniach rodzinnych, a konkretnie przepis o zasiłku pielęgnacyjnym należnym od dnia złożenia wniosku w art. 24 ust. 3a tejże.
Czyli: Najpierw składamy wniosek o świadczenie, później donosimy orzeczenie, a MOPS MUSI nam wypłacić wstecz.
A w ogóle nformacja o ciągłości orzeczenia zawarta jest w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Oraz:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zasiłek pielęgnacyjny dla pacjenta - jedni płacą, inni nie

Osoba, której pobyt w placówce z całodobowym utrzymaniem finansuje gmina, ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.

Jeśli jednak w kosztach pobytu partycypuje budżet państwa, świadczenie się nie należy. Jak się dowiedzieliśmy, niektóre gminy mimo to zasiłek wypłacały.

- Jeżeli pobyt w placówkach zapewniających całodobowe utrzymanie współfinansuje budżet państwa, to już uczestniczy w wydatkach związanych z pielęgnacją osób wymagających opieki. Zasiłek się przyznaje, gdy koszt obciąża tylko osobę zainteresowaną, rodzinę lub gminę - mówi Alina Wiśniewska, dyrektor Departamentu Świadczeń Socjalnych Ministerstwa Polityki Społecznej.

Chodzi o zasiłek pielęgnacyjny (144 zł miesięcznie) przysługujący osobie powyżej 75 lat, niepełnosprawnemu dziecku lub osobie niepełnosprawnej o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jest to jedyne świadczenie rodzinne przyznawane bez względu na sytuację materialną. Zasiłek należy się też osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Ale nie zawsze: nie przysługuje, jeśli pobyt i udzielane przez placówkę usługi częściowo lub w całości finansuje budżet państwa lub Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie otrzymają go osoby, które zostały skierowane do domu pomocy społecznej przed 1 maja 2004 r. Od tej daty zmieniły się zasady finansowania pobytu w tej placówce. Wcześniej odpłatność do wysokości 70 proc. swojego dochodu ponosił skierowany, a resztę - budżet państwa. Teraz pobyt w domu pomocy społecznej też finansuje pensjonariusz do 70 proc. swojego dochodu, ale jeśli to nie wystarczy, w odpłatności partycypuje najbliższa rodzina, a dopiero potem gmina, w ramach zadań zleconych. Rodzina oraz gmina finansują różnicę między 70 proc. dochodu pensjonariusza a stawką za pobyt. Skierowany do domu pomocy społecznej po 30 kwietnia ubiegłego roku otrzyma zasiłek, nawet jeśli koszty jego pobytu ponosi także gmina. Kwotę zasiłku pielęgnacyjnego dolicza się do jego dochodu. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej to koszt średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Stawki te ustala wójt (burmistrz lub prezydent miasta) dla domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym, starosta dla tych o zasięgu powiatowym, a marszałek województwa dla regionalnego domu pomocy społecznej. Podawane są w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym do 31 marca każdego roku.

Za Rzeczpospolitą ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wracając do sprawy: po pewnym czasie zostajemy wezwani na komisję lekarską do sądu. Nie należy bardzo przejmować się opiniami stetryczałego doktora, choć dołączona zostanie do akt. Decydująca może się okazać następna opinia- tym razem psychologa. Nie z uwagi na specjalizację medyczną, ale osobę. Będzie to bowiem najprawdopodobniej sympatyczna pani psycholog dr Maciejczyk z Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54 p. 220 II piętro tel. 6852675. Należy stawić się na badanie (test psychologiczny na komputerze- odp. na pytania) i być dobrej myśli. Monitorujemy naszą sprawę w sądzie, pamiętając o sygnaturze, pod tel. 6202584 lub 6544541 lub pisząc odp. pismo. Sprawa może się bowiem przeciągnąć nawet do roku. Posługujemy się w tym czasie dotychczasowym orzeczeniem. W końcu stawiamy się na sprawę.
Uwaga: przyjazny skład orzekający, odpowiednio przez nas urobiony (legenda, członkowie rodziny, ew. pomoc adwokata lub bezpłatna pomoc) w ciągu kwadransa może wydać pożądane orzeczenie (np. znaczny na stałe) ułatwiający zdecydowanie życie. Możliwe stanie się min. korzystanie z szeregu ulg i uprawnień, w tym (przy niskich dochodach) zasiłku stałego z opieki. Uprawniać nas do tego będzie orzeczenie oraz wydana na jego podstawie legitymacja osoby niepełnosprawnej (upomnieć się o wpisanie odp. kodu).
Jak widać procedura jest skomplikowana i promująca najwytrwalszych i przedsiębiorczych (najsprawniejszych?), a zadecydować ma o przyznaniu dokumentu choremu człowiekowi. Postawiona na głowie, męcząca, ale do przejścia i w ostatecznym rachunku opłacalna.

W ostateczności można, po wyczerpaniu drogi sądowej w Polsce, odwołać się do Strasburga...